bredb

Medlemspolitik for fodboldafdelingen under Bredballe IF Udskriv side

Medlemskabets varighed
Medlemskabet løber fra indmeldelsen er modtaget indtil det opsiges via brev eller mail til klubbens administration. Udmeldelse til egen træner eller leder er ikke en gyldig udmeldelse.
Kontingentsatsen kan ses på Kontingentsatser

Kontingent

Alle medlemmer betaler kontingent ifølge de gældende satser for den respektive afdeling, hvor medlemmet træner og spiller. Kontingentsatsen er for perioden 1. halvår eller for perioden 2. halvår. Beløbet er uafhængig af om medlemmet deltager eller vælger at holde pause i f.eks. vinterperioden.

For træning på kunstgræs opkræves ekstra kontingent.
Hvis vi bliver pålagt afgift for at benytte idrætshaller, vil der ligeledes blive opkrævet ekstra kontingent.

Ved længerevarende skadespause på over 3 måneder kan medlemmet overføres som passiv medlem uden kontingentbetaling indtil skaden er overstået.

Hovedforfald kontingent.

•         1. marts / 1. august
•         Nyindmeldte opkræves ved indmeldelsen med forfald 10 - 30 dage efter indmeldelsen til den 15. 
            eller den 31. i en måned.

Kontingentsats ved nyindmeldelse
•         Ved indmeldelser inden 1. maj betales fuldt halvårskontingent for 1. halvår
•         Ved indmeldelser 1. maj til 31. maj betales ca. 60 % halvårskontingent for 1. halvår
•         Ved indmeldelser 1. juni til 30. juni betales ca. 30 % halvårskontingent for 1. halvår
•         Ved indmeldelser 1. juli til 31. august betales fuldt halvårskontingent for 2. halvår
•         Ved indmeldelser 1. september til 30. september betales ca. 60 % halvårskontingent for 2. halvår
•         Ved indmeldelser 1. oktober til 31. december betales ca. 30 % halvårskontingent for 2. halvår

Indmeldelse
Foretages via klubbens hjemmeside på 
Indmeldelseeller ved at aflevere indmeldelsesblanket til årgangskoordinator / medlemskoordinator eller træner.

Udmeldelse

Foretages via 
Udmeldelse eller på mail til fodbold@bredballe-if.dk.
Spillercertifikat udstedes ved henvendelse til
fodbold@bredballe-if.dk under forudsætning af at kontingent er betalt frem til udmeldelsen.
Ved udmeldelse om foråret før 1. april, hvor medlemmet har deltaget i træning i januar og februar opkræves 50 % af den halvårlige kontingentsats. Ved udmeldelse efter 1. april forår og 15. august efterår forfalder det fulde halvårlige kontingent til betaling.

Restance – manglende betaling

Hvis kontingent ikke er betalt 15 dage efter forfald eller efter årgangens opstart i foråret modtager medlemmet et nyt girokort, hvorpå konsekvensen af manglende betaling fremgår. Forfald på denne er 10 dage.
Er kontingentet ikke betalt senest 1. august / 1. december for henholdsvis forår og efterår ekskluderes spilleren af klubben
Rykkergebyr fremgår af klubbens hjemmeside.
Genindmeldelse af tidligere medlemmer med restance
Indmeldelse kan først ske, når restancer og kontingent for ½ frem er betalt.

Medlemslister
Medlemslisterne gennemgås løbende af årgangskoordinator / medlemskoordinator eller træner. Ændringen indtastes løbende i KlubOffice, via klubbens hjemmeside eller via udsendte medlemslister.

Trænere/ledere
Trænere/ledere kategoriseres som personer, der har et ulønnet helårshverv i Bredballe IF. Ved ulønnede forstås også trænere/ledere med aftale om omkostningsgodtgørelse, som modtager dette skattefrit jfr. gældende skatteregler.
Trænere / ledere i ungdomsafdelingen er automatisk medlem af foreningens ungdomsafdeling. Der betales ikke kontingent.

Medlemsstyring
Ansvaret for medlemsstyringen påhviler ungdomsformanden, der dog kan uddelegere den praktiske del en eller flere personer.
Ansvaret omfatter følgende forhold:
•         Årlig kommunikation af politikker og forretningsgange til trænere/ledere samt præcisere vigtigheden af, at de overholdes
•         Sikre at alle spillere bliver indmeldt i klubben via aktiv brug af udsendte medlemslister 5  hovedgennemgange pr. år:
    februar/marts 
    april/maj 
    juni/juli 
    august 
    november
•         Sikre at alle indmeldte spillere betaler kontingent via aktiv brug af udsendte restancelister
•         Løbende rykkerkørsler med gebyr
•         Sikre at medlems-politikker efterleves
•         Administration af indmeldelser og udmeldelser samt adresseændringer m.m.:
•         Udfyldelse/aflevering af indmeldelsesblanket
•         Indhentelse/aflevering af spillercertifikater til ungdomsformanden, der udsteder spillercertifikater herunder tjekker for restancer og karantæne-dage
Oversigt trænere / ledere m.m.
1 gang om året kontrolleres træner / leders personlige oplysninger – herunder vælger de trænertøj for kalenderåret via en blanket.
Ved underskrift af denne accepterer træneren / lederen for ”offentliggørelse af private oplysninger” til offentliggørelse på klubbens hjemmeside. (specificeret)
Alle aftaler / ansættelser af holdledere og trænere, som har med børn under 18 år at gøre, skal udfylde og underskrive Børneattest jfr. Lovgivningen.