Menu

Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Bredballe Kunstgræs- & Padelanlæg

CVR. 3593 8427

 

§1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Bredballe Kunstgræs- & Padelanlæg.

Foreningen er stiftet af idrætsforeningen Bredballe IF, og dens hjemsted er Vejle Kommune.

§2. Formål

Foreningen er almennyttig, og dens overordnede formål er at være med til at skabe gode rammer for foreningslivet i Bredballe beliggende i Vejle Kommune til glæde for borgerne i området / kommunen. Dette skal ske ved bl.a. at eje og drive Bredballe Kunstgræs- & Padelanlæg beliggende Nørremarksvej 155 - 159, Bredballe, 7120 Vejle Øst, idet Kunstgræs- & Padelanlægget gennem udlejning stilles til rådighed for amatøridrætsaktiviteter – primært fodbold og padel.

Kunstgræs- & Padelanlægget er beliggende i tilknytning til Bredballe IF Fodbolds anlæg og skal således være med til at skabe gode rammer for idrætsforeningens mange medlemmer. Anlægget kan dog også benyttes af andre foreninger, institutioner, skoler og enkeltpersoner.

 Foreningen kan foretage interne uddelinger til vedligeholdelse, forbedringer mv. af foreningens anlæg til opfyldelse af foreningens formålsparagraf. Endvidere kan foreningen foretage eksterne uddelinger til andre almennyttige formål i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf.

Et eventuelt overskud fra foreningens drift skal udloddes til den almennyttige forening Bredballe IF.

§3. Medlemmer

Bredballe IF’s bestyrelse udpeger 1 medlem, Bredballe IF fodbold 2 medlemmer og Bredballe IF Tennis/Padel 1 medlem som medlemmer af Bredballe Kunstgræs- & Padelanlæg. Herudover består medlemmerne af de andre foreninger/institutioner/skoler med hjemsted i Vejle Kommune, som har lejet sig ind på anlægget i minimum 25 timer i det seneste kalenderår.

§4. Økonomi

Bredballe Kunstgræs- & Padelanlægs indtægter kommer primært fra leje- og sponsorindtægter samt driftstilskud fra Vejle Kommune.

Årets overskud henlægges primært til udskiftning af kunstgræsanlægges græstæppet efter ca. 12- 15 år og padelanlægget efter 5-8 år.

Bestyrelsen er ansvarlig for økonomien i Bredballe Kunstgræs- & Padelanlæg. Det indebærer blandt andet, at bestyrelsen for hvert kalenderår skal udarbejde et budget, og at det er bestyrelsen, der træffer beslutning om lejepriser for Kunstgræs- & Padelanlægget.

§5. Bestyrelsen

Bredballe Kunstgræs- & Padelanlæg ledes af en bestyrelse, der er institutionens højeste myndighed. Bestyrelsen består af 4-6 personer.

Bestyrelsen udpeges/vælges på generalforsamlingen efter følgende retningslinjer

Medlemmer af bestyrelsen

 • Bredballe IF bestyrelse udpeger 1 medlem samt en suppleant
 • Bredballe IF fodbold udpeger 2 medlemmer samt en suppleant
 • Bredballe IF tennis/padel udpeger 1 medlem samt en suppleant
 • Andre foreninger / institutioner / skoler med hjemsted i Vejle Kommune, som har lejet anlægget i minimum 25 timer i det seneste kalenderår kan vælge op til 2 medlemmer til bestyrelsen, ligesom disse kan vælge op til 2 suppleanter.
 • Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år af gangen.
 • Sammensætningen af bestyrelsen er baseret de hensyn, at Bredballe IF som den største bruger bør have majoriteten af bestyrelsesmedlemmerne, og at de mindre brugere bør være repræsenteret i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.

Udtræder et medlem af bestyrelsen, indtræder suppleanten for det pågældende bestyrelsesmedlem. Udtræder formanden, kassereren eller sekretæren af bestyrelsen, skal bestyrelsen på ny konstituere sig med formand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsesmøder

Formanden indkalder med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden til bestyrelsesmøde, så ofte det er nødvendigt – dog minimum 2 gange om året. Bestyrelsen skal indkaldes, når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen anmoder herom.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning med almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§6. Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes hver år senest 31. marts, og generalforsamlingen skal indkaldes med minimum 3 ugers varsel.

Den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse af bestyrelses årsberetning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer i overensstemmelse med vedtægternes § 5.
 6. Valg af revisor og revisorsuplant.

Bestyrelsen kan desuden indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved mail til de tre afdelinger af Bredballe IF nævnt under vedtægternes § 5 og de andre foreninger / institutioner / skoler, som i det seneste kalenderår har lejet anlægget i mindst 25 timer.

Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen , idet hvert medlem har én stemme for hver 25 timer, som det pågældende medlem har lejet anlægget i det seneste kalenderår. 

Stemmeret vedrørende valg af bestyrelsesmedlemmer er dog begrænset ud fra vedtægternes § 5, således der alene er stemmeret vedrørende de bestyrelsesmedlemmer, som den pågældende forening skal udpege/vælge.

Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det mødte antal stemmeberettigede foreninger / institutioner / skoler.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 9.

Ved stemmelighed bortfalder forslaget i den forelagte form.

Alle personvalg kræver skriftlig afstemning, dersom blot én forening ønsker det.

§7. Hæftelse og tegning

Bredballe Kunstgræs- & Padelanlæg hæfter alene med sin formue, og hverken de oprindelige stiftere eller andre hæfter for Bredballe Kunstgræs- & Padelanlægs gæld.

Formanden tegner Bredballe Kunstgræs- & Padelanlæg sammen med kassereren eller sekretæren.

Ved køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom, eller ved optagelse af lån i øvrigt, er det kun den samlede bestyrelse, der kan tegne Bredballe Kunstgræs- & Padelanlæg.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§8. Regnskab

Bredballe Kunstgræs- & Padelanlægs regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet skal gennemgås og underskrives af en af generalforsamlingen valgt uvildig revisor.

Bestyrelsen udarbejder et årsregnskab og en årsberetning, som skal fremlægges på den årlige generalforsamling.

§9. Vedtægsændringer.

Ændringer i denne vedtægt kan kun ske, hvis forslag om ændringer vedtages med mindst 2/3 stemmer af de afgivne gyldige stemmer på generalforsamlingen.

Vedtægternes §§ 5 og 10 kan dog alene ændres ved enstemmighed mellem alle stemmeberettigede på generalforsamlingen.

§10. Ophør.

Bestemmelse om opløsning af Bredballe Kunstgræs- & Padelanlæg kan kun ske ved, at det vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afvikles med mindst 1 måneds mellemrum.

For opløsning skal på begge generalforsamlinger mindst 2/3 af de afgivne stemmer være for forslaget. De tre afdelinger af Bredballe IF nævnt under vedtægternes § 5 kan hver for sig nedlægge veto mod opløsning.

Afstemningen skal være skriftlig.

På generalforsamlingen tages samtidig bestemmelse om foreningens nødvendiggjorte salg af ejendom og afvikling af forpligtigelser. Her er simpelt flertal tilstrækkeligt.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, overdrages til Bredballe IF.

§11 Underskrifter

 

Generalforsamlingen har godkendt vedtægterne

 1. marts 2021

 

 

 

Ole Weiersøe Nielsen                                           Carsten Døhr                               Hans Jørgen Casper

 

 

Bredballe Kunstgræs er stiftet den 7. juli 2014

Navn ændret til Bredballe Kunstgræsbane den 2. december 2014.

Vedtægter § 2 er ændret på ekstraordinær generalforsamling den 3. oktober 2016.

Vedtægter (Padelanlæg) og navn er ændret på generalforsamling den 5. marts 2021.