Frivillig i Bredballe IF

Frivillig

Frivillighedspolitik

Målgrupper
Frivilligpolitikken retter sig mod hele foreningens organisation på tværs af afdelinger og inkluderer følgende:

 • Bestyrelsesmedlemmer
 • Udvalg
 • Trænere/instruktører
 • Frivillige hjælpere til ad hoc opgaver/tjanser – til stævner, arrangementer m.v.

Målsætning

 • Det skal være attraktivt at være frivillig i Bredballe IF, fordi man bliver værdsat, set, hørt og taget alvorligt. Den enkelte skal dermed kunne føle værdi ved at være med til at gøre en positiv forskel for igangværende og kommende medlemmer af Bredballe IF. Dette sker i et miljø, der er kendetegnet ved anerkendende tilgang fra såvel ansatte, andre frivillige og brugere i forhold til de frivillige indsatser, der ydes i og for foreningen.
 • Som frivillig i foreningen er det kendt, at der er mulighed for en høj grad af personlig udvikling, herunder i forhold til:
  1. Sociale kompetencer
  2. Kommunikation
  3. Ledelse – skabe resultater gennem andre
  4. Idrætsfaglige kompetencer (trænere/instruktører)
 • Ovenstående kompetencer kan i høj grad anvendes erhvervsmæssigt og i dagligdagen hos kollegaer, venner eller familie.
 • Rekruttering og fastholdelse af ledere, trænere, instruktører og forældre, der hjælper, sker gennem positiv omtale af foreningen og det at være frivillig i foreningen, således at det bliver attraktiv at medvirke i en succes. Dette tiltrækker nye frivillige, og medvirker til fastholdelse af igangværende frivillige.
 • Der skal være forståelse for, at Bredballe IF er en flerstrenget forening med mange forskellige afdelinger og kulturer, som dog alle er forbundet med et fælles værdisæt og en fælles frivillighedspolitik, der går på tværs af foreningen.

Grobund for frivillighedspolitikken
Bredballe IF’s frivilligpolitik har grobund i 2 væsentlige forhold:

 1. Bredballe IF skal fremstå som et sted, hvor der er godt at færdes – både som udøver og som frivillig.
 2. Det skal sikres, at der til stadighed tiltrækkes ressourcepersoner, der kan medvirke til at fastholde og udvikle Bredballe IF ved at bidrage som frivillig i foreningen.

Handlinger forbundet med frivillighedspolitikken

 • Bredballe IF skal kommunikativt sikre, at der fremhersker én gennemgående opfattelse af, at den beskrevne tilstand er foreningens politik – og at den efterleves gennem anerkendende tilgang.
 • Anerkendende tilgang består af en fælles holdning om, at
  1. alle indsatser i foreningen er værd at anerkende, og at dette sker ved positive tilkendegivelser over for den enkelte og over for omverdenen.
  2. frivillige ikke klandres ved evt. fravær i en given situation, men hjælpes og understøttes ud fra en fællesskabstanke.
  3. alle medvirker til at give disse simple paradigmer værdi gennem handling – så alle frivillige bliver set, hørt og taget alvorligt.

Bredballe IF’s forventninger til frivillige

 • Det forventes at de frivillige møder op til de aftalte opgaver med engagement og godt humør, så de medvirker til at skabe et miljø med baggrund i anerkendende tilgang.
 • Det er vigtigt, at brugerne oplever frivillige som engagerede, venlige og imødekommende, således at alle føler sig velkomne og godt tilpas i gruppen – uanset størrelse.
 • Det forventes, at man som frivillig har tilstrækkelige kvalifikationer til at varetage den opgave/aktivitet, som man har påtaget sig – eller at man er villig til at søge at tilegne sig disse kvalifikationer med understøttelse fra foreningen.
 • Bredballe IF har en forventning om, at man som frivillig forholder sig til den tidsperiode, som man vil være tilknyttet som frivillig på området. Herved vil der være en gensidig forståelse for involveringen i foreningsvirket – om end det er som leder, træner eller hjælper.

Hvad kan man som frivillig forvente af Bredballe IF?

 • Motiverede tilbud om opkvalificering på alle niveauer – afhængigt af den enkelte frivilliges behov. I forlængelse heraf kan man som frivillig forvente en opfølgning på kurser/uddannelser så man aktivt kan forholde sig til hvad man fik ud af det, og hvad det gav af konkrete redskaber.
  1. Hertil tilbydes der support omkring relevant uddannelse og opfølgning herpå via personer udpeget af foreningen – eksempelvis en årgangsansvarlig, en afdelingsformand m.fl.
 • Man kan forvente at alle frivillige, der ønsker at dygtiggøre sig med baggrund i foreningens holdninger og forventninger, tilbydes relevant uddannelse betalt af Bredballe IF.
 • Man kan forvente, at Bredballe IF har et ønske om, at der i alle afdelinger er så kompetente trænere/og ledere som muligt.
 • Man kan forvente support og sparring som leder, træner og hjælper – både på tværs af foreningen og i den enkelte afdeling.
 • At der forud for opstart kan aftales en godtgørelse for det frivillige virke i henhold til gældende regler og lovgivning.
 • Standard beklædning til trænere/instruktører, bestyrelse og udvalg.
  1. Bredballe IF ønsker, at brugere og gæster skal kunne identificere ledere og trænere i forbindelse med arrangementer/aktiviteter for den enkelte gruppe. Alle trænere/ledere får derfor som frivillig udleveret relevant beklædning med påtryk fra Bredballe IF.
 • Fælles sociale arrangementer på tvær af hele foreningen og i den enkelte afdeling.

Opsigelse af frivilligt virke i Bredballe IF
Som det fremgår af ovenstående, så er det frivillige virke i Bredballe IF forbundet med en gensidig forventningsafstemning. Hertil er skal der også være en gensidig forståelse for, at der fra begges parters side kan forekomme en opsigelse af det frivillige virke i foreningen.

 • Som det ligger i ordet, så skal man både være fri og villig til at indgå i et virke hos Bredballe IF. Og kan dette ikke længere lade sig gøre, så skal man som frivillig kunne stoppe efter aftale med foreningen.
 • Hvis den enkelte frivillige virker i uoverensstemmelse med foreningens værdisæt kan Bredballe IF i yderste konsekvens være nødsaget til at stoppe samarbejdet med den enkelte frivillige.
Strategi forbundet med Bredballe IF’s Frivillighedspolitik

 • Rekruttering
  1. Rekruttering af frivillige
   • Typer af opgaver
    • Leder
    • Træner
    • Hjælper/ad hoc tjanser
   • Typer af frivillige
    • Udøvere
     • Ungarbejdere
     • Spiller til træner
    • Forældre
    • Udefrakommende
     • Interessenter
 1. Introduktion af de frivillige
 2. Forventningsafstemning/frivilligpleje
 • Arbejdsvilkår
 1. Frivilliges vilkår
 2. Samværspolitik/tavshedspligt
 3. Sanktioner/belønninger/Økonomisk godtgørelse
 • Etik & jura
 1. Etik/holdninger
 2. Juridiske spørgsmål/forsikring
 3. Frivilliges rettigheder og pligter
 • Fastholdelse
 1. Fastholdelse af frivillige
 2. Kvalitetssikring af det frivillige virke
 3. Kompetenceudvikling af frivillige
 • Dokumentation
 1. Dokumentation af indsats
 2. Evaluering og erfaring
 3. Aftalens ophør

  

Indsatser i den enkelte afdeling
 • Badminton
 • Cykling
 • E-sport
 • Fitness
 • Floorball
 • Fodbold
 • Gymnastik
 • Håndbold
 • Klub Frivillig
 • Kørestolsrugby
 • Padel
 • Seniorklubben 60+
 • Svømning
 • Tennis

Man skal være indmeldt for at en ordre sættes i gang. Hvis det er under 12 måneder siden du sidst bestilte pålægges et gebyr på kr. 50.- Årsagen til dette er at Bredballe IF yder et tilskud til køb af tøj, men kun hvert andet år.