Vælg årgang

DBU børneklub

Træning og kampe

DBU børneklub

1. oktober 2023 blev BIF-fodbold DBU børneklub.  Nedenfor kan du læse hele aftalen mellem DBU og Bredballe IF.

Børnepolitik, Børneudviklingstræner og Retningslinjer og vejledninger i forbindelse med børn og unge 

Endelig version, den 12-09-2023

Børnepolitik i Bredballe IF Fodboldafdelingen

Bredballe IF er en forening, hvor fællesskab og ambitioner kan forenes, og hvor der også er plads til alle. Bredballe IF skal bygges op omkring et stærkt socialt engagement og en stor bredde.

For at lykkes skal vi derfor:

 • kunne tiltrække dygtige ledere og trænere, som prioriterer fællesskab og træning højt.
 • sikre de nødvendige faciliteter i form af anlæg, rammer og udstyr.

Forudsætningen herfor er at skabe en fornuftig økonomisk platform gennem gode relationer til Vejle Kommune, det lokale erhvervsliv, forældregrupperne og skoler og institutioner.

For at skærpe fokus og udviklingen i Bredballe IF – fra de første spæde spark i børnerækkerne og senere til ungdom og senior samt Old boys  – er Bredballe IF nu på vej til at blive en DBU Børneklub.

Således er der ansat en Børneudviklingstræner, hvor dennes kerneydelse i klubben er:

 • Kvalificerer træningsmiljøet med henblik på dygtigere, gladere og sundere børn.
 • Kvalificerer træningsmiljøet ved at coache og træne børnetræneren.
 • Hjælper med at låse op for børnetrænernes egen nysgerrighed, læring og kreativitet.
 • Evaluerer og udvikler børnefodboldmiljøerne
 • Implicit i kerneydelsen er videndeling med Fodboldudvalget, hvor viden bidrager til at udvikle og forbedre forholdene for og i børnefodboldmiljøet på banen.

For at kunne opfylde kravene fra DBU er det således også obligatorisk at udarbejde en Børnepolitik.

Nedenfor kan du læse mere om denne for fodboldafdelingen i Bredballe IF. Og desuden regler, procedurer og vejledninger for at sikre et sundt og trygt miljø for alle børn i foreningen. Såfremt du har spørgsmål til børnepolitikken, kan du kontakte Fodboldudvalget.

Bredballe IF`s syn på og en politik for børnefodbold:

1) Første prioritet er, at det skal være sjovt at gå til fodbold og, børn skal elske at komme til fodbold og dyrke fodbold. Det handler om glade og sunde børn i et fællesskab sammen om fodbolden.

2) Vi skal skabe de rette miljøer, hvor de børn der spiller fodbold hos os trives.

3) Vi går ind for DBU’s Børnestrategi og DBU’s Børnesyn.
Vi går ind for DBU’s 12 Børnerettigheder og DBU’s 10 Børneløfter.

Link til DBU Børneklub, hvor ovenstående kan findes.

4) Vores træning skal afspejle børnenes alder og det niveau de magter og forstår.
Vi går ind for Aldersrelateret Træning.  Børn skal ikke trænes som voksne. Uanset niveau skal alle børn have muligheden for at lære og blive bedre. Udgangspunktet er ikke laveste fællesnævner, men heller ikke elitær tilgang til træningen.

5) Foruden almindelig træning, skal vi udvikle og tilbyde alternative former for træning der også passer til børnenes ønsker. Dette kan f.eks. være Goalstation træning.

6) Alle børn skal kunne træne hos os og der skal være kamptilbud til alle børn. Dette enten i form af turneringer under DBU Jylland eller DGI eller tilmelding til stævner.

7) For at kunne spille fodbold i Bredballe IF skal man derfor være medlem og betale kontingent. Spillere, som ønsker at spille fodbold i Bredballe IF kan træne med 3-4 gange inden indmeldelse.

8) Kvantitet er ikke et mål for Bredballe IF i sig selv. Kvalitet er et mål for Bredballe IF`s børnetræning. Vi tror på at kvalitet skaber gladere børn, der samtidig bliver bedre til fodbold uanset niveau. Kvalitet tiltrækker børn.

9) Vi skal udvikle fodboldglæde, færdigheder og kompetencer så bredt som muligt, hos så mange som muligt, og i så lang tid som muligt.

10) Vi skal i Bredballe IF inspirere, bidrage til, og tage ansvar for børnefodbolden.
Vi forpligter os også derfor til, med mellemrum, at revurdere børnepolitikken, indhold, procedure og praksis.

Formålet med børnepolitikken, er at tilgodese og beskytte det enkelte barns rettigheder både som barn således som fodboldspiller. Den skal sikre barnet beskyttelse, ligestilling samt retten til fodbold samtidig med beskyttelse mod chikane, krænkelser og overgreb i alle former.

Ingen i Bredballe IF skal opleve chikane eller krænkelser på grund af race, farve, køn, fysiske karakteristika, seksuelle orientering eller fysiske eller psykiske handicaps.

Definition af chikane og krænkelse:
Chikane er enhver uvelkommen udtalelse, opførsel eller gestus rettet mod personer eller grupper af personer, som er fornærmende, nedværdigende, ydmygende, ondskabsfuld eller uforskammet, og som er af en sådan natur, at det bevidst generer andres mulighed for at deltage og udfolde sig.

En krænkelse består i at skade eller begå overgreb mod nogens ære eller selvfølelse. Krænkelse kan også bestå i at begå fysisk overgreb, og i værste fald seksuelt overgreb mod nogen.

Vi vil arbejde for et chikane- og krænkelsesfrit børnemiljø ved:

 • at sikre samværsreglerne er kendt af alle med tilknytning til foreningen
 • at reagere umiddelbart, passende og retfærdigt på alle henvendelser
 • at udpege personer, der kan kontaktes for information og råd 

Har man mistanke om eller har man konstateret at foreningens børnepolitik ikke bliver overholdt skal man gå til den årgangsansvarlige (Børn eller Ungdom) og som er en del af Fodboldudvalget. Denne har pligt til at tage henvendelsen alvorligt, og handle herefter. Det er Fodboldudvalget, der afgør, hvilke konsekvenser overtrædelsen medfører.

DBU’s børnerettigheder:

Bredballe IF respekterer samt arbejder på at efterleve DBU’s børnerettigheder.

Det er spillernes grundlæggende rettigheder som barn.

DBU’s Børnerettigheder:
1.              Ligestilling og beskyttelse mod diskrimination
2.              Udvikling på børnenes præmisser
3.              Retten til fodbold
4.              Forældre som en ressource
5.              Retten til et godt børneliv
6.              En del af noget større
7.              Dannelsesrejse
8.              Retten til selv at vælge
9.              Social sikkerhed
10.            Børneopdragelse
11.            Periodisk tilsyn af trænings- og kampmiljøer
12.            DBU’s 10 børneløfter

DBU’s 10 børneløfter:

Bredballe IF respekterer samt arbejder på at efterleve DBU’s 10 børneløfter som handler om spillernes grundlæggende rettigheder som fodboldspiller. Det handler om de ansvarlige voksnes samspil med og relation til spillere og forældre.

Værdier:
1.              Vær børnefokuseret
2.              Vær holistiske
3.              Vær inkluderende

Midler til at understøtte værdierne:
4.              Gør det sjovt og trygt
5.              Prioriter kærligheden til fodbold over læring af fodbold
6.              Hav fokus på de grundlæggende værdier
7.              Engagér forældre med anerkendelse
8.              Forbered træning med progression
9.              Brug forskellige metoder til at opnå læring
10.            Brug konkurrence med et udviklende fokus

Regler og procedurer i forbindelse med børn og unge

Af vores hjemmeside på Klubbens procedure & leveregler – Bredballe IF (bredballe-if.dk)

finder du de til enhver tid opdaterede regler og procedurer for omgang med børn og unge, for at sikre alles trivsel.

 

Børneattest

 1. Der indhentes børneattester på alle:
  • Trænere, ledere, instruktører og hjælpere, som er fyldt 15 år, og som er tilknyttet hold for børn under 15 år.
 1. Interval for kontrol:
  • Første gang nyansættelse og herefter hvert 2. år.
 1. Oplysningerne søges og indehaves af:
  • Klubbens administrative medarbejder i samarbejde med udvalgsformanden i de enkelte idrætsgrene. Disse har tavshed omkring dette.

Tavshedspligt

Ovennævnte personer er underlagt tavshedspligt, og oplysningerne er fortrolige, og vil ikke blive viderebragt til privatpersoner, andre klubber, organisationer eller virksomheder med undtagelse af klubbens underretningspligt til DIF (Danmarks Idrætsforbund).

Underretningspligt til DIF

Ingen idrætsforeninger under Danmarks Idrætsforbund kan ansætte eller have en person ansat (lønnet eller ulønnet), som skal varetage børne- eller ungdomsarbejde, hvis personen tiltales eller dømmes eller tidligere er dømt efter straffelovens bestemmelser om seksuelle krænkelser mod børn og unge.
Foreningen er forpligtet til at underrette Danmarks Idrætsforbund, så snart der opnås kendskab til et sådant forhold.
Når foreningen har underrettet DIF, vil DIF’s bestyrelse hurtigst muligt træffe afgørelse i sagen, hvilket vil sige fastsætte i hvor lang tid den pågældende person skal udelukkes fra at varetage børne- og ungdomsarbejde i alle foreninger under DIF.
Gyldighed.
Dette regelsæt gælder fra 1. januar 2008.

Gode leveregler

Nogle få, enkle leveregler for omgangen mellem klubbens trænere, ledere, instruktører og medlemmer er den mest effektive måde at forebygge krænkende adfærd.

 • Der skal altid være to voksne ledere med på klubbens ture, og ingen voksne sover i samme seng som børnene.
 • Klubbens trænere / ledere / instruktører går ikke i bad sammen med børnene.
 • Ingen trænere / ledere / instruktører inviterer børn med hjem privat, uden at forældrene er orienteret, og der er to voksne til stede.
 • Seksuelt krænkende bemærkninger accepteres ikke, og kun berøringer i tilknytning til idrætten er tilladt. Dvs. i forbindelse med instruktion, jubel eller trøst.

Man kan altid komme til klubbens ledelse (Fodboldudvalget), hvis man har mistanke om et overgreb eller mener, at den almindelige adfærd i klubben bør diskuteres.

I supplement til de ovennævnte regelsæt og anvisninger gælder der følgende:

Undgå misforståelser:

Der skal være plads til både sejrsknus, et klap på skulderen, eller en trøstende omfavnelse til dem der har behov for det og hvor det er en naturlig del af samværet. Det er naturligt at trænere i træningssituationer har kropskontakt med spillerne, idet idræt handler om at bruge kroppen, mærke og beherske den. Frygten for beskyldning om seksuelle overgreb må aldrig føre til, at træneren ikke tør røre spillerne.

Alle trænere/ledere skal være opmærksomme på ikke at bringe sig en situation, hvor der kan opstå misforståelser om hensigten med deres optræden.

Overgreb mod børn er et svært emne og et område, som vækker meget stærke følelser. Derfor forlanger Bredballe IF, at tonen og adfærden, trænere, spillere og forældre imellem holdes på et niveau, som ikke kan misforstås.

Hvis en træner/leder føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, skal vedkommende hurtigst muligt kontakte den årgangsansvarlige i Bredballe IF, så evt. ”fejlagtige” misforståelser eller rygter ikke får lov til at spredes.

Kommunikation:

 • Vi taler pænt til hinanden. Det vil sige at vi ikke accepterer på nogen måde upassende, krænkende eller chikanerende bemærkninger. Det gælder både i tale og skrift – herunder også i forbindelse med sms- og chatbeskeder.  
 • Ingen ledere eller trænere kontakter idrætsudøvere under 18 år om private anliggender, der ligger uden for rammerne af foreningsarbejdet.

Omklædning og bad:

 • I forbindelse med brug af omklædningsrum går en leder ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum.
 • Trænere og ledere kan opholde sig i omklædningsrummet i forbindelse med taktikmøde, i pausen og efter kampen.
 • Hvis træneren opholder sig i omklædningsrummet i forbindelse med bad og omklædning skal der altid være minimum 2 trænere / ledere / forældre i omklædningsrummet. Trænerne bør ikke klæde om sammen med børnene. 
 • Under omklædning er det strengt forbudt at tage billeder og video.

Ture med overnatning:

 • I forbindelse med ture o.l. skal der altid være mindst 2 voksne ledere med, og ingen voksne sover i samme rum som det modsatte køn. Kan det ikke lade sig gøre inden for træner/ledergruppens ressourcer, bør forældre inddrages.
 • Ingen leder sover i samme seng som børnene.
 • Efterlevelse af Bredballe IF`s alkoholpolitik

Billeder og video:

 • Foreningen indhenter samtykke ved brug af portrætbilleder via børnenes fodboldpas.
 • Der må ikke tages billeder og video, der kan have krænkende eller seksuel karakter eller opfattes som sådan.

Sociale medier:

 • Alle Facebook-grupper eller andre Sociale Medier, som relaterer sig til foreningens arbejde, har en voksen som administrator. Der skal holdes en god tone på de sociale medier.
 • Kontakt mellem børn/unge og trænere må kun etableres af barnet / den unge selv / forældre. Det er trænerens eget valg at acceptere kontakten, men ved accept vedkender træneren sig at være rollemodel, også uden for foreningens aktiviteter.

Adfærd på sidelinjen:

 • Vi viser fairplay og godt humør.
 • Ingen negative tilråb, hverken til modstandere, officials eller egne aktive.
 • ”Råb pænt, husk respekten”
 • Vis respekt for de regler og rammer, der er de steder, vi gæster.
 • Forældrene skal efterleve ovenstående samt DBU`s ”Forældrebud”.

Man skal være indmeldt for at en ordre sættes i gang. Hvis det er under 12 måneder siden du sidst bestilte pålægges et gebyr på kr. 50.- Årsagen til dette er at Bredballe IF yder et tilskud til køb af tøj, men kun hvert andet år.