Menu

Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Bredballe Kunstgræsbane

CVR. 3593 8427

§1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Bredballe Kunstgræsbane.

Foreningen er stiftet af idrætsforeningen Bredballe IF, og dens hjemsted er Vejle Kommune.

§2. Formål

Foreningen er almennyttig, og dens overordnede formål er at være med til at skabe gode rammer for foreningslivet i Bredballe beliggende i Vejle Kommune til glæde for borgerne i området / kommunen. Dette skal ske ved bl.a. at eje og drive kunstgræsbanen beliggende Nørremarksvej 159, Bredballe, 7120 Vejle Øst, idet banen gennem udlejning stilles til rådighed for amatøridrætsaktiviteter – primært fodbold.
Kunstgræsbanen er beliggende i tilknytning til Bredballe IF Fodbolds anlæg og skal således være med til at skabe gode rammer for fodboldklubbens mange medlemmer. Banen kan dog også benyttes af andre foreninger, institutioner og skoler.
Foreningen kan foretage interne uddelinger til vedligeholdelse, forbedringer mv. af foreningens anlæg til opfyldelse af foreningens formålsparagraf. Endvidere kan foreningen foretage eksterne uddelinger til andre almennyttige formål i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf.
Et eventuelt overskud fra foreningens drift skal udloddes til den almennyttige forening Bredballe IF.

§3. Medlemmer

Bredballe IF’s bestyrelse, Bredballe IF ungdom og Bredballe IF Senior er hver især medlem af Bredballe Kunstgræsbane. Herudover består medlemmerne af de andre foreninger/institutioner med hjemsted i Vejle Kommune, som har lejet banen i minimum 25 timer i det seneste kalenderår.

§4. Økonomi

Bredballe Kunstgræsbanes indtægter kommer primært fra leje- og sponsorindtægter samt driftstilskud fra Vejle Kommune.

Årets overskud henlægges primært til udskiftning af græstæppet efter ca. 12- 15 år.

Bestyrelsen er ansvarlig for økonomien i Bredballe Kunstgræsbane. Det indebærer blandt andet, at bestyrelsen for hvert kalenderår skal udarbejde et budget, og at det er bestyrelsen, der træffer beslutning om lejepriser for kunstgræsbanen.

§5. Bestyrelsen

Bredballe Kunstgræsbane ledes af en bestyrelse, der er institutionens højeste myndighed. Bestyrelsen består af 3-5 personer.

Indtil den første ordinære generalforsamling består bestyrelsen af 3 personer, som er udpeget af Bredballe IF. Herefter udpeges/vælges alle bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen efter følgende retningslinjer

Medlemmer af bestyrelsen

 • Bredballe IF bestyrelse udpeger 1 medlem samt en suppleant
 • Bredballe IF ungdom udpeger 1 medlem samt en suppleant
 • Bredballe IF senior udpeger 1 medlem samt en suppleant
 • Andre foreninger / institutioner med hjemsted i Vejle Kommune, som har lejet 
  banen i minimum 25 timer i det seneste kalenderår kan vælge op til 2 medlemmer
  til bestyrelsen, ligesom disse foreninger / institutioner kan vælge op til 2
  suppleanter.
 • Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år af gangen.
 • Sammensætningen af bestyrelsen er baseret de hensyn, at Bredballe IF som den største bruger bør have majoriteten af bestyrelsesmedlemmerne, og at de mindre brugere bør være repræsenteret i bestyrelsen (Sidstnævnte ville sandsynligvis ikke være tilfældet, såfremt de almindelige stemmeregler ville være anvendt).

 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.

Udtræder et medlem af bestyrelsen, indtræder suppleanten for det pågældende bestyrelsesmedlem. Udtræder formanden, kassereren eller sekretæren af bestyrelsen, skal bestyrelsen på ny konstituere sig med formand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsesmøder

Formanden indkalder med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden til bestyrelsesmøde, så ofte det er nødvendigt – dog minimum 2 gange om året. Bestyrelsen skal indkaldes, når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen anmoder herom.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning med almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§6. Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes hver år senest 31. marts, og generalforsamlingen skal indkaldes med minimum 3 ugers varsel.

Den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse af bestyrelses årsberetning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer i overensstemmelse med vedtægternes § 5.
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 7. Eventuelt.

 

Bestyrelsen kan desuden indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

 

Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved mail til de tre afdelinger af Bredballe IF nævnt under vedtægternes § 5 og de andre foreninger / institutioner, som i det seneste kalenderår har lejet banen i mindst 25 timer.

 

Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen , idet hvert medlem har én stemme for hver 25 timer, som det pågældende medlem har lejet banen i det seneste kalenderår.  

 

Stemmeret vedrørende valg af bestyrelsesmedlemmer er dog begrænset ud fra vedtægternes § 5, således der alene er stemmeret vedrørende de bestyrelsesmedlemmer, som den pågældende forening skal udpege/vælge.

 

Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det mødte antal stemmeberettigede foreninger / institutioner.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 9.

Ved stemmelighed bortfalder forslaget i den forelagte form.

Alle personvalg kræver skriftlig afstemning, dersom blot én forening ønsker det.

§7. Hæftelse og tegning

Bredballe Kunstgræsbane hæfter alene med sin formue, og hverken de oprindelige stiftere eller andre hæfter for Bredballe Kunstgræsbanes gæld.

Formanden tegner Bredballe Kunstgræsbane sammen med kassereren eller sekretæren.

Ved køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom, eller ved optagelse af lån i øvrigt, er det kun den samlede bestyrelse, der kan tegne Bredballe Kunstgræsbane.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§8. Regnskab

Bredballe Kunstgræsbanes regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet skal gennemgås og underskrives af en af generalforsamlingen valgt uvildig revisor.

Bestyrelsen udarbejder et årsregnskab og en årsberetning, som skal fremlægges på den årlige generalforsamling.

§9. Vedtægsændringer.

Ændringer i denne vedtægt kan kun ske, hvis forslag om ændringer vedtages med mindst 2/3 stemmer af de afgivne gyldige stemmer på generalforsamlingen.

Vedtægternes §§ 5 og 10 kan dog alene ændres ved enstemmighed mellem alle stemmeberettigede på generalforsamlingen.

§10. Ophør.

Bestemmelse om opløsning af Bredballe Kunstgræsbane kan kun ske ved, at det vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afvikles med mindst 1 måneds mellemrum.

For opløsning skal på begge generalforsamlinger mindst 2/3 af de afgivne stemmer være for forslaget. De tre afdelinger af Bredballe IF nævnt under vedtægternes § 5 kan hver for sig nedlægge veto mod opløsning.

Afstemningen skal være skriftlig.

På generalforsamlingen tages samtidig bestemmelse om foreningens nødvendiggjorte salg af ejendom og afvikling af forpligtigelser. Her er simpelt flertal tilstrækkeligt.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, overdrages til Bredballe IF.

§11 Underskrifter

Bredballe Kunstgræsbane er stiftet den 7. juli 2014

Underskrevet af:

Bredballe IF bestyrelse Bredballe IF sponsor / senior Bredballe IF ungdom
Niels Erik Rasmussen Carsten Døhr Ole Weiersøe Nielsen

 

Ændringer af vedtægterne:

Vedtægter ændret på generalforsamling den 2. december 2014. 

§2 er ændret på ekstraordinær generalforsamling den 3. oktober 2016.