Bag om

KLUB INFO

FORENINGSPOLITIK

HÆDER OG ÆRE

Vedtægter

§ 1

Foreningens navn er Bredballe Idrætsforening, hjemhørende i Vejle Kommune.

§ 2

Foreningens formål er at samle alle interesserede til idræt og styrke et godt kammeratskab og sammenhold mellem foreningens medlemmer.

§ 3

Foreningen er medlem af diverse specialforbund, unioner og kredse under DIF og DGI, og er som sådan undergivet disses love og bestemmelser.

§ 4

I foreningen kan alle optages som medlem, der kan vedkende sig foreningens formål. Alle medlemmer betaler et kontingent til foreningen.

§ 5

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til afdelingens kasserer, og forudsætter at medlemmet har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning.

Registrering af ind- og udmeldelser sker i de enkelte afdelinger.

Når et medlem er i kontingentrestance udover 2 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende. Vedkommende kan ikke optages på ny som medlem af foreningen, før gælden er betalt.

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, som modarbejder foreningen eller dens formål, eller når særlige forhold giver anledning dertil.

Efterfølgende kan vedkommende få sin sag prøvet på første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, hvis den ekskluderede måtte ønske dette.

§ 6

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes i januar kvartal, og indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved udsendelse af mail til alle medlemmer via foreningens administrationssystemer.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal i skriftlig form være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Dagsorden med indkommende forslag sendes til alle medlemmer via foreningens administrationssystemer senest 4 dag før generalforsamlingen.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer. For medlemmer under 16 år varetages stemmeretten af forældremyndighedens indehaver.

Valgbare til bestyrelsen er alle, som er fyldt 18 år.

Stk. 2. Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling

Stk. 3. Beslutningen efter stk. 2 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 2. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

Stk. 5. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Stk. 6. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

Stk. 7. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.

§ 7

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Fremlæggelse bestyrelsens beretning og planer for det kommende år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. * Orientering om budget for kommende år.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af formand. (Ulige årstal)
 7. Valg af kasserer. (Lige årstal)
 8. Valg af næstformand. (Lige årstal)
 9. Valg af sekretær. (Lige årstal)
 10. Valg af medlem til bestyrelsen (Ulige årstal)
 11. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 12.  

Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det mødte antal stemmeberettigede medlemmer.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 16 og 17.

Ved stemmelighed bortfalder forslaget i den forelagte form.

Alle personvalg kræver skriftlig afstemning, dersom blot et medlem ønsker det.

Alle afstemninger om eksklusion skal ske skriftligt.

Der føres referat over generalforsamlingens beslutninger.

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 20 medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af motiveret dagsorden.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes snarest muligt, dog senest 6 uger efter begæring herom er fremsat.

Indkaldelse sker på samme måde som til en ordinær generalforsamling.

§ 9

Bestyrelsen forestår foreningens daglige ledelse i overensstemmelse med vedtægterne.

De under § 8 pkt. 6-10 valgte udgør foreningens forretningsudvalg.

Bestyrelsen skal består af en formand, en kasserer, en næstformand, en sekretær og et medlem, samt en repræsentant for hver afdeling.

Formand, kasserer, næstformand, sekretær og medlem vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Formanden og medlem vælges i ulige år, og kasserer, næstformand og sekretær i lige år.

Afdelingsledelsen udpeger af sin midte en repræsentant til bestyrelsen.

§ 10

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

§ 11

Formanden repræsenterer foreningen, og tegner den sammen med 2 andre medlemmer af forretningsudvalget

I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen af generalforsamlingen.

Forslag til ny formulering

I alle sager, der angår køb og salg af fast ejendom, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

 

Bemærkning til forslaget

Det er en bestyrelse, som tegner foreningen – ikke generalforsamlingen. Generalforsamlingen vil dog forud for køb, salg eller pantsætning af fast ejendom oftest være blevet hørt.

§ 12

Regnskabsåret er kalenderåret. Kassereren fører foreningens regnskab. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning

§13

Forslag til ny paragraf

Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Forenings medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 14

På den ordinære generalforsamling vælges på skift for 2 år ad gangen 2 revisorer. Der vælges hvert år en revisorsuppleant.

§ 15

En idrætsgren kan have sin egen afdeling.

Oprettelse og nedlæggelse af en afdeling skal vedtages af bestyrelsen, hvor mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er for forslaget.

Hver afdeling udarbejder en forretningsorden, der beskriver afdelingens organisation, udvalg, valgprocedurer og valgperioder m. v.

Forretningsordenen skal godkendes af bestyrelsen, ligeledes ændringer heri.

Hver afdeling ledes af en afdelingsledelse, der mindst består af 3 personer. Afdelingsledelsen konstituerer sig selv med en formand og en kasserer. Blandt ledelsens medlemmer vælges en repræsentant til bestyrelsen.

Afdelingsledelsen er ansvarlig for de idrætslige aktiviteter i den pågældende idrætsgren, under hensyntagen til foreningens formål og målsætning.

Dette bl.a. for at sikre gode vilkår for såvel bredde som elite.

Afdelingerne sørger for udvikling af aktiviteterne og for uddannelse af ledere og instruktører.

Afdelingerne udarbejder hvert år en beretning om afdelingens aktiviteter, som indgår i foreningens årsberetning.

Afdelingerne udarbejder hvert år en handlingsplan og fremkommer med forslag til budget herfor, inkluderende forslag til afdelingskontingenter.

Den endelige budgetlægning foretages af bestyrelsen.

Afdelingskassereren opkræver kontingenter og fører regnskabet for afdelingen, samt påser at handlingsplaner og budgetter følges.

På regelmæssige møder rapporteres til foreningskassereren.

Afdelingerne afholder i overensstemmelse med afdelingens forretningsorden mindst ét årligt møde med afdelingens medlemmer. Som minimum skal dagsordenen indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Orientering om afdelingens aktiviteter den forløbne sæson, samt planer for kommende sæson.
 3. Orientering om afdelingens økonomi i det forløbne år, samt kontingentforslag for kommende år.
 4. Forslag fra medlemmerne.
 5. Valg af afdelingsledelse.

Eventuelt.

§ 16

Ændringer af foreningens vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 17

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun ske ved, at det vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afvikles med mindst 1 måneds mellemrum.

For opløsning skal på begge generalforsamlinger mindst 2/3 af de afgivne stemmer være for forslaget.

Afstemningen skal være skriftlig.

På generalforsamlingen tages samtidig bestemmelse om foreningens nødvendiggjorte salg af ejendom, afvikling af forpligtigelser og anvendelse af formue. Her er simpelt flertal tilstrækkeligt.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige eller anden almenvelgørende formål.

 Gældende pr. 21.03.2024

Man skal være indmeldt for at en ordre sættes i gang. Hvis det er under 12 måneder siden du sidst bestilte pålægges et gebyr på kr. 50.- Årsagen til dette er at Bredballe IF yder et tilskud til køb af tøj, men kun hvert andet år.