Vælg emne

Vedtægter

§ 1

Foreningens navn er Bredballe Idrætsforening, hjemhørende i Vejle Kommune.

§ 2

Foreningens formål er at samle alle interesserede til idræt og styrke et godt kammeratskab og sammenhold mellem foreningens medlemmer.

§ 3

Foreningen er medlem af diverse specialforbund, unioner og kredse under DIF og DGI, og er som sådan undergivet disses love og bestemmelser.

§ 4

Foreningen har afdelinger for hver af følgende idrætsgrene: Fodbold, gymnastik, badminton, padel/tennis, aktive seniorer, esport, cykling og Floorbal.

§ 5

I foreningen kan som aktivt eller passivt medlem optages alle, som kan godkende foreningens vedtægter. Alle medlemmer såvel passive som aktive betaler et medlemskontingent til foreningen. Dette kontingent fastsættes for et år af gangen på foreningens ordinære generalforsamling. Dertil kommer der afdelingskontingenter.

§ 6

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til kassereren, og forudsætter at medlemmet har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning.

I praksis uddelegeres registrering af ind og udmeldelser til de enkelte afdelinger.

Når et medlem er i kontingentrestance udover 2 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende. Vedkommende kan ikke optages på ny som medlem af foreningen, før gælden er betalt.

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, som modarbejder foreningen eller dens formål, eller når særlige forhold giver anledning dertil.

Vedkommende skal have lejlighed til at fremføre sin sag for bestyrelsen, før endelig beslutning træffes.

Efterfølgende kan vedkommende få sin sag prøvet på første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, såfremt den ekskluderede måtte ønske dette.

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning.

§ 7

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes i januar kvartal, og indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved opslag i foreningen, samt på klubbens hjemmeside.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal i skriftlig form være sekretæren i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer. For medlemmer under 16 år varetages stemmeretten af forældremyndighedens indehaver.

De stemmeberettigede er også valgbare, dog skal formanden, kassereren, næstformanden og sekretæren være fyldt 18 år.

Stk. 2. Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling

Stk. 3. Beslutningen efter stk. 2 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 2. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

Stk. 4. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Stk. 5. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

Stk. 6. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.

§ 8

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Fremlæggelse og godkendelse af beretninger.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Fastsættelse af grundkontingent.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af formand. (Ulige årstal)
 7. Valg af kasserer. (Lige årstal)
 8. Valg af næstformand. (Lige årstal)
 9. Valg af sekretær. (Lige årstal)
 10. Valg af medlem til bestyrelsen (Ulige årstal)
 11. Meddelelse om afdelingernes repræsentant i bestyrelsen.
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 13. Eventuelt.

Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det mødte antal stemmeberettigede medlemmer.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 16 og 17.

Ved stemmelighed bortfalder forslaget i den forelagte form.

Alle personvalg kræver skriftlig afstemning, dersom blot et medlem ønsker det.

Alle afstemninger om eksklusion skal ske skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlinger optages i det omfang dirigenten bestemmer.

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 20 medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af motiveret dagsorden.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes snarest muligt, dog senest 6 uger efter begæring herom er fremsat.

Indkaldelse sker på samme måde som til en ordinær generalforsamling.

§ 10

Bestyrelsen forestår foreningens daglige ledelse i overensstemmelse med vedtægterne.

De under § 8 pkt. 6-10 valgte udgør foreningens forretningsudvalg.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en næstformand, en sekretær og et medlem, samt en repræsentant for hver af foreningens afdelinger, nævnt i vedtægternes § 4.

Formand, kasserer, næstformand, sekretær og medlem vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Formanden og medlem vælges i ulige år, og kasserer, næstformand og sekretær i lige år.

Afdelingsledelsen udpeger af sin midte en repræsentant til bestyrelsen, og den valgte meddeles på foreningens generalforsamling.

Såfremt formand, kasserer, næstformand, sekretær eller medlem udtræder før valgperiodens udløb kan bestyrelsen beslutte at indkalde til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg til den pågældende post eller afvente den ordinære generalforsamling.

Skulle et af de afdelingsvalgte bestyrelsesmedlemmer udtræde, vælger medlemmerne i afdelingen snarest et nyt medlem.

§ 11

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer heriblandt formanden eller næstformanden er til stede.

§ 12

Formanden repræsenterer foreningen, og tegner den sammen med 2 andre medlemmer af forretningsudvalget

I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen af generalforsamlingen.

Bestyrelsen har ansvaret for ressourcestyring og fællesdrift, for at inspirere og koordinere arbejdet mellem afdelingerne samt støtte nye aktiviteter og idrætsgrene. Endvidere er bestyrelsen ansvarlig for en optimal udnyttelse af faciliteterne, for en løbende ajourføring af love/vedtægter, forretningsordener m. v. i takt med forandringer i organisationen.

Bestyrelsen kan for opfyldelse af foreningsformålet og løsning af opgaverne nedsætte et udvalg, som alle har kommissorium.

Der bør nedsættes følgende 3 udvalg:

 1. Udviklings- og uddannelsesudvalg.
 2. Kommunikation, informations- og PR-udvalg.
 3. Sponsorudvalg.

§13

Regnskabsåret er kalenderåret. Kassereren fører foreningens regnskab. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning

§ 14

På den ordinære generalforsamling vælges på skift for 2 år ad gangen 2 revisorer. Der vælges hvert år en revisorsuppleant.

§ 15

En idrætsgren kan have sin egen afdeling.

Oprettelse og nedlæggelse af en afdeling skal vedtages af bestyrelsen, hvor mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er for forslaget.

Hver afdeling udarbejder en forretningsorden, der beskriver afdelingens organisation, udvalg, valgprocedurer og valgperioder m. v.

Forretningsordenen skal godkendes af bestyrelsen, ligeledes ændringer heri.

Hver afdeling skal ledes af en afdelingsledelse, der mindst består af en formand, kasserer, næstformand/sekretær, afdelingens valgte repræsentant i foreningens bestyrelse.

Sidstnævnte kan være formand, kasserer eller næstformand/sekretær.

Afdelingen kan nedsætte de udvalg den finder nødvendigt, dog skal der vælges:

 1. En ansvarlig for udvikling og uddannelse.
 2. En ansvarlig for kommunikation, informations- og PR-udvalg.

Disse er medlemmer af foreningens permanente udvalg såfremt disse er nedsat.

Afdelingsledelsen er ansvarlig for de idrætslige aktiviteter i den pågældende idrætsgren, under hensyntagen til foreningens formål og målsætning.

Dette bl.a. for at sikre gode vilkår for såvel bredde som elite.

Afdelingerne sørger for udvikling af aktiviteterne og for uddannelse af ledere og instruktører.

Afdelingerne udarbejder hvert år en beretning om afdelingens aktiviteter, som indgår i foreningens årsberetning.

Afdelingerne udarbejder hvert år en handlingsplan og fremkommer med forslag til budget herfor, inkluderende forslag til afdelingskontingenter.

Den endelige budgetlægning foretages af bestyrelsen.

Afdelingskassereren opkræver kontingenter og fører regnskabet for afdelingen, samt påser at handlingsplaner og budgetter følges.

På regelmæssige møder rapporteres til foreningskassereren.

Afdelingerne afholder i overensstemmelse med afdelingens forretningsorden mindst ét årligt møde med afdelingens medlemmer. Som minimum skal dagsordenen indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Orientering om afdelingens aktiviteter den forløbne sæson, samt planer for kommende sæson.
 3. Orientering om afdelingens økonomi i det forløbne år, samt kontingentforslag for kommende år.
 4. Forslag fra medlemmerne.
 5. Valg af afdelingsledelse.
 6. Eventuelt.

§ 16

Ændringer af foreningens vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Undtaget herfor er §4: Oprettelse og nedlæggelse af en afdeling skal alene vedtages af bestyrelsen, hvor mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er for forslaget.

§ 17

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun ske ved, at det vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afvikles med mindst 1 måneds mellemrum.

For opløsning skal på begge generalforsamlinger mindst 2/3 af de afgivne stemmer være for forslaget.

Afstemningen skal være skriftlig.

På generalforsamlingen tages samtidig bestemmelse om foreningens nødvendiggjorte salg af ejendom, afvikling af forpligtigelser og anvendelse af formue. Her er simpelt flertal tilstrækkeligt.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige eller anden almenvelgørende formål.

  
 

§ 7 er ændret på foreningens generalforsamling den 29. marts 2011.

§ 4 er ændret på foreningens generalforsamling den 24. april 2018. Esport tilføjet.

§ 8, § 10, § 15 og § 16 er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 19. august 2020.

§ 4 er tilføjet Cykling og er vedtaget på bestyrelsesmøde den 19. august 2020.

§ 7 er ændret på foreningens generalforsamling den 3. juni 2021.

§ 4 er tilføjet Floorball og er vedtaget på bestyrelsesmøde den 24. marts 2022.

Følgende paragraffer er ændret den 19. april 2022.

§ 4 Tennis ændres til Padel/Tennis

§ 7 Forslag sendes til sekretæren. Næstformand/sekretær splittes på 2 personer.
§ 8 Næstformand/sekretær vælges som Næstformand og Sekretær.

§ 10 Flere ændringer omkring Næstformand og Sekretær

§ 12 Hvem der tegner foreningen. Udvalg tilføjes kommunikation.

§15.2 Kommunikation tilføjes.

Man skal være indmeldt for at en ordre sættes i gang. Hvis det er under 12 måneder siden du sidst bestilte pålægges et gebyr på kr. 50.- Årsagen til dette er at Bredballe IF yder et tilskud til køb af tøj, men kun hvert andet år.