Vælg emne

Persondataforordningen

Kan downloades på dette link.

Privatlivspolitik for idrætsforeninger 5. juni 2018 med enkelte rettelser af kontakter + cykelafdelingen tilføjet november 2020

 

Bredballe IFs dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på de dataansvarlige

CVR: 86798557 (fælles for alle afdelinger.)

Bredballe IF hovedafdeling er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger i hovedafdelingen behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Karin Jensen

Adresse: Bryggervangen 15, 7120 Vejle Øst

Telefonnr.: 2148 0305

Mail: gert.karin@stofanet.dk 

Website:  https://www.bredballe-if.dk/klub-info/bestyrelsen/

Bredballe IF fodboldafdeling er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger i fodboldafdelingen behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Ole Weiersøe Nielsen

Adresse: Hegnsgårdsvej 44, 7120 Vejle Øst

Telefonnr.: 21744058

Mail: fodbold@bredballe-if.dk

Website: www.bredballe-if.dk

Bredballe IF Esport er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger i esportafdelingen behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Jesper Hyldenbrandt Bjerre

Adresse: Frydenlund 98, 7120 Vejle Øst

Telefonnr.: 28901770

Mail: jesper@hyldenbrandt.com

Website: https://www.facebook.com/BredballeEsport/

Bredballe IF Seniorklubben 60+ er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger i Seniorklubben 60+afdelingen behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Ove Frederiksen

Adresse: Kirkebakken 50, 7120 Vejle Øst

Telefonnr.: 24416680

Mail: seniorove@stofanet.dk

Website:  https://www.bredballe-if.dk/andre-idraetsgrene/seniorklubben-60/

Bredballe IF Badminton er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger i badmintonafdelingen behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Ole Bisgaard

Adresse: Hvedevangen 18, 7120 Vejle Øst

Telefonnr.: 53630348

Mail: ole.bisgaard@stofanet.dk

Website:  https://www.bredballe-if.dk/andre-idraetsgrene/badminton/

Bredballe IF Gymnastik er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger i gymnastikafdelingen behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Mette Hjuler

Adresse: Hirseager 9

Telefonnr.: 20332380

Mail: formand.gymnastik@bredballe-IF.dk

Website:  www.bredballe-if.dk/gymnastik/

Bredballe IF Cykling er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger i cykelafdelingen behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Anders Frandsen

Adresse: Johannebjergparken 40

Telefonnr.: 30435274

Mail: anders@familienfranzen.dk

Website:  https://www.bredballe-if.dk/cykling/

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Medlemsoplysninger:
 • Almindelige personoplysninger:
  • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, udmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse.
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  • Behandler ikke data i denne gruppe
 • Oplysninger om ledere og trænere:
 • Almindelige personoplysninger:
  • Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
  • Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  • CPR-nummer
  • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn
 • Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse
 • Sociale medier som er offentlig tilgængelig

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formålene:

 • Formål med behandling af medlemsoplysninger:
 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • Levering af varer og ydelser du har bestilt
 • Administration af din relation til os
 • Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:
 • Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen
 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
 • Administration af din relation til os

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF (f.eks. DBU og DBU Jylland), til DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet
 • Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.  

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Ulønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter dit virke er ophørt

Lønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

 

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 

 

Bredballe IF juni 2018.  

Man skal være indmeldt for at en ordre sættes i gang. Hvis det er under 12 måneder siden du sidst bestilte pålægges et gebyr på kr. 50.- Årsagen til dette er at Bredballe IF yder et tilskud til køb af tøj, men kun hvert andet år.